Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

13 maja 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.466 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 500.176 −962
  2.1 Należności od MFW 220.237 −67
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 279.940 −895
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.234 1.314
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.183 78
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.183 78
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.199.337 −56
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 495 −54
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.198.841 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −2
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.512 −1.184
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.105.921 13.167
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.940.617 12.823
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 165.305 343
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.106 0
9 Pozostałe aktywa 311.374 1.835
Aktywa razem 8.810.309 14.192
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.590.521 1.295
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.729.822 711
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 4.079.570 66.772
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 647.810 −65.849
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.441 −213
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 46.636 −2.036
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 782.061 35.004
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 620.661 31.014
  5.2 Pozostałe zobowiązania 161.401 3.990
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 425.344 −20.747
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.725 154
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.702 −34
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.702 −34
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.211 0
10 Pozostałe pasywa 323.417 −157
11 Różnice z wyceny 598.893 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 115.976 2
Pasywa razem 8.810.309 14.192
Annexes
17 May 2022