Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

13.05.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 466 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 500 176 −962
  2.1 SVF debitoru parādi 220 237 −67
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 279 940 −895
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27 234 1 314
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 183 78
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 183 78
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 199 337 −56
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 495 −54
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 198 841 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −2
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 512 −1 184
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 105 921 13 167
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 940 617 12 823
  7.2 Pārējie vērtspapīri 165 305 343
8 Valdības parāds euro 22 106 0
9 Pārējie aktīvi 311 374 1 835
Kopā aktīvi 8 810 309 14 192
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 590 521 1 295
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 729 822 711
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 4 079 570 66 772
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 647 810 −65 849
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 441 −213
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 46 636 −2 036
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 782 061 35 004
  5.1 Saistības pret valdību 620 661 31 014
  5.2 Pārējās saistības 161 401 3 990
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 425 344 −20 747
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 725 154
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 702 −34
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 702 −34
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 211 0
10 Pārējās saistības 323 417 −157
11 Pārvērtēšanas konti 598 893 0
12 Kapitāls un rezerves 115 976 2
Kopā pasīvi 8 810 309 14 192
Annexes
17 May 2022