Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

13 Μαΐου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.466 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 500.176 −962
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 220.237 −67
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 279.940 −895
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 27.234 1.314
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.183 78
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.183 78
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.199.337 −56
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 495 −54
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.198.841 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −2
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.512 −1.184
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.105.921 13.167
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.940.617 12.823
  7.2 Λοιποί τίτλοι 165.305 343
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.106 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 311.374 1.835
Σύνολο ενεργητικού 8.810.309 14.192
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.590.521 1.295
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.729.822 711
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 4.079.570 66.772
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 647.810 −65.849
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.441 −213
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 46.636 −2.036
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 782.061 35.004
  5.1 Γενική κυβέρνηση 620.661 31.014
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 161.401 3.990
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 425.344 −20.747
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.725 154
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.702 −34
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.702 −34
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.211 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 323.417 −157
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 598.893 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 115.976 2
Σύνολο παθητικού 8.810.309 14.192
Annexes
17 May 2022