Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

13 maj 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.466 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 500.176 −962
  2.1 Fordringar på IMF 220.237 −67
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 279.940 −895
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.234 1.314
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.183 78
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.183 78
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.199.337 −56
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 495 −54
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.198.841 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −2
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.512 −1.184
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.105.921 13.167
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.940.617 12.823
  7.2 Övriga värdepapper 165.305 343
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.106 0
9 Övriga tillgångar 311.374 1.835
Summa tillgångar 8.810.309 14.192
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.590.521 1.295
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.729.822 711
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 4.079.570 66.772
  2.2 Inlåningsfacilitet 647.810 −65.849
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.441 −213
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 46.636 −2.036
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 782.061 35.004
  5.1 Offentliga sektorn 620.661 31.014
  5.2 Övriga skulder 161.401 3.990
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 425.344 −20.747
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.725 154
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.702 −34
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.702 −34
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.211 0
10 Övriga skulder 323.417 −157
11 Värderegleringskonton 598.893 0
12 Kapital och reserver 115.976 2
Summa skulder 8.810.309 14.192
Annexes
17 May 2022