Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

13. mája 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 466 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 500 176 −962
  2.1 Pohľadávky voči MMF 220 237 −67
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 279 940 −895
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 234 1 314
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 183 78
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 183 78
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 199 337 −56
  5.1 Hlavné refinančné operácie 495 −54
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 198 841 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −2
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 512 −1 184
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 105 921 13 167
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 940 617 12 823
  7.2 Ostatné cenné papiere 165 305 343
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 106 0
9 Ostatné aktíva 311 374 1 835
Aktíva spolu 8 810 309 14 192
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 590 521 1 295
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 729 822 711
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 4 079 570 66 772
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 647 810 −65 849
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 441 −213
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 46 636 −2 036
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 782 061 35 004
  5.1 Verejná správa 620 661 31 014
  5.2 Ostatné záväzky 161 401 3 990
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 425 344 −20 747
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 725 154
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 702 −34
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 702 −34
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 211 0
10 Ostatné záväzky 323 417 −157
11 Účty precenenia 598 893 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 115 976 2
Pasíva spolu 8 810 309 14 192
Annexes
17 May 2022