Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

24 декември 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 517 933 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 491 319 737
  2.1 Вземания от МВФ 215 607 335
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 275 712 402
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 743 353
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 277 1 630
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 277 1 630
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 201 721 −8 087
  5.1 Основни операции по рефинансиране 225 128
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 201 496 −8 215
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 28 386 −3 652
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 896 572 10 692
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 723 797 10 078
  7.2 Други ценни книжа 172 775 614
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 152 0
9 Други активи 316 205 −827
Общо активи 8 512 308 847
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 542 982 8 726
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 439 888 −64 774
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 759 026 15 854
  2.2 Депозитно улеснение 678 711 −80 626
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 151 −2
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 53 555 2 136
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 751 517 −8 503
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 593 478 −23 314
  5.2 Други задължения 158 040 14 811
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 592 951 61 252
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 177 355
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 516 −325
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 516 −325
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 176 130 0
10 Други задължения 322 340 1 981
11 Сметки за преоценка 505 979 0
12 Капитал и резерви 109 273 0
Общо пасиви 8 512 308 847
Annexes
28 December 2021