Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

24 december 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 517.933 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 491.319 737
  2.1 Fordringar på IMF 215.607 335
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 275.712 402
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.743 353
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.277 1.630
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.277 1.630
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.201.721 −8.087
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 225 128
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.201.496 −8.215
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.386 −3.652
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.896.572 10.692
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.723.797 10.078
  7.2 Övriga värdepapper 172.775 614
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.152 0
9 Övriga tillgångar 316.205 −827
Summa tillgångar 8.512.308 847
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.542.982 8.726
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.439.888 −64.774
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.759.026 15.854
  2.2 Inlåningsfacilitet 678.711 −80.626
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.151 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 53.555 2.136
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 751.517 −8.503
  5.1 Offentliga sektorn 593.478 −23.314
  5.2 Övriga skulder 158.040 14.811
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 592.951 61.252
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.177 355
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.516 −325
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.516 −325
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 176.130 0
10 Övriga skulder 322.340 1.981
11 Värderegleringskonton 505.979 0
12 Kapital och reserver 109.273 0
Summa skulder 8.512.308 847
Annexes
28 December 2021