Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

24 december 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 517.933 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 491.319 737
  2.1 Vorderingen op het IMF 215.607 335
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 275.712 402
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.743 353
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.277 1.630
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.277 1.630
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.201.721 −8.087
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 225 128
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.201.496 −8.215
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 28.386 −3.652
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.896.572 10.692
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.723.797 10.078
  7.2 Overige effecten 172.775 614
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.152 0
9 Overige activa 316.205 −827
Totaal activa 8.512.308 847
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.542.982 8.726
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.439.888 −64.774
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.759.026 15.854
  2.2 Depositofaciliteit 678.711 −80.626
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.151 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 53.555 2.136
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 751.517 −8.503
  5.1 Overheid 593.478 −23.314
  5.2 Overige verplichtingen 158.040 14.811
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 592.951 61.252
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.177 355
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.516 −325
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.516 −325
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 176.130 0
10 Overige passiva 322.340 1.981
11 Herwaarderingsrekeningen 505.979 0
12 Kapitaal en reserves 109.273 0
Totaal passiva 8.512.308 847
Annexes
28 December 2021