Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

24.12.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 517 933 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 491 319 737
  2.1 SVF debitoru parādi 215 607 335
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 275 712 402
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 743 353
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 277 1 630
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 277 1 630
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 201 721 −8 087
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 225 128
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 201 496 −8 215
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 28 386 −3 652
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 896 572 10 692
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 723 797 10 078
  7.2 Pārējie vērtspapīri 172 775 614
8 Valdības parāds euro 22 152 0
9 Pārējie aktīvi 316 205 −827
Kopā aktīvi 8 512 308 847
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 542 982 8 726
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 439 888 −64 774
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 759 026 15 854
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 678 711 −80 626
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 151 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 53 555 2 136
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 751 517 −8 503
  5.1 Saistības pret valdību 593 478 −23 314
  5.2 Pārējās saistības 158 040 14 811
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 592 951 61 252
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 177 355
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 516 −325
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 516 −325
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 176 130 0
10 Pārējās saistības 322 340 1 981
11 Pārvērtēšanas konti 505 979 0
12 Kapitāls un rezerves 109 273 0
Kopā pasīvi 8 512 308 847
Annexes
28 December 2021