Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

24. decembra 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 517 933 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 491 319 737
  2.1 Pohľadávky voči MMF 215 607 335
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 275 712 402
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 743 353
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 277 1 630
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 277 1 630
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 201 721 −8 087
  5.1 Hlavné refinančné operácie 225 128
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 201 496 −8 215
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 386 −3 652
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 896 572 10 692
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 723 797 10 078
  7.2 Ostatné cenné papiere 172 775 614
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 152 0
9 Ostatné aktíva 316 205 −827
Aktíva spolu 8 512 308 847
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 542 982 8 726
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 439 888 −64 774
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 759 026 15 854
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 678 711 −80 626
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 151 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 53 555 2 136
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 751 517 −8 503
  5.1 Verejná správa 593 478 −23 314
  5.2 Ostatné záväzky 158 040 14 811
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 592 951 61 252
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 177 355
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 516 −325
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 516 −325
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 176 130 0
10 Ostatné záväzky 322 340 1 981
11 Účty precenenia 505 979 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 273 0
Pasíva spolu 8 512 308 847
Annexes
28 December 2021