Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

24 grudnia 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 517.933 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 491.319 737
  2.1 Należności od MFW 215.607 335
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 275.712 402
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.743 353
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.277 1.630
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.277 1.630
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.201.721 −8.087
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 225 128
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.201.496 −8.215
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.386 −3.652
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.896.572 10.692
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.723.797 10.078
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 172.775 614
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.152 0
9 Pozostałe aktywa 316.205 −827
Aktywa razem 8.512.308 847
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.542.982 8.726
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.439.888 −64.774
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.759.026 15.854
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 678.711 −80.626
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.151 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 53.555 2.136
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 751.517 −8.503
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 593.478 −23.314
  5.2 Pozostałe zobowiązania 158.040 14.811
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 592.951 61.252
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.177 355
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.516 −325
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.516 −325
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 176.130 0
10 Pozostałe pasywa 322.340 1.981
11 Różnice z wyceny 505.979 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.273 0
Pasywa razem 8.512.308 847
Annexes
28 December 2021