Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

24. december 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 517.933 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 491.319 737
  2.1 Terjatve do MDS 215.607 335
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 275.712 402
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.743 353
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.277 1.630
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.277 1.630
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.201.721 −8.087
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 225 128
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.201.496 −8.215
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 28.386 −3.652
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.896.572 10.692
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.723.797 10.078
  7.2 Drugi vrednostni papirji 172.775 614
8 Javni dolg v eurih 22.152 0
9 Druga sredstva 316.205 −827
Skupaj sredstva 8.512.308 847
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.542.982 8.726
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.439.888 −64.774
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.759.026 15.854
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 678.711 −80.626
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.151 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 53.555 2.136
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 751.517 −8.503
  5.1 Sektor država 593.478 −23.314
  5.2 Druge obveznosti 158.040 14.811
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 592.951 61.252
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.177 355
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.516 −325
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.516 −325
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 176.130 0
10 Druge obveznosti 322.340 1.981
11 Računi prevrednotenja 505.979 0
12 Kapital in rezerve 109.273 0
Skupaj obveznosti 8.512.308 847
Annexes
28 December 2021