Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

24 Δεκεμβρίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 517.933 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 491.319 737
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 215.607 335
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 275.712 402
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.743 353
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.277 1.630
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.277 1.630
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.201.721 −8.087
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 225 128
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.201.496 −8.215
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 28.386 −3.652
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.896.572 10.692
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.723.797 10.078
  7.2 Λοιποί τίτλοι 172.775 614
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.152 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 316.205 −827
Σύνολο ενεργητικού 8.512.308 847
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.542.982 8.726
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.439.888 −64.774
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.759.026 15.854
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 678.711 −80.626
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.151 −2
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 53.555 2.136
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 751.517 −8.503
  5.1 Γενική κυβέρνηση 593.478 −23.314
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 158.040 14.811
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 592.951 61.252
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.177 355
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.516 −325
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.516 −325
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 176.130 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 322.340 1.981
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 505.979 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 109.273 0
Σύνολο παθητικού 8.512.308 847
Annexes
28 December 2021