Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

5 февруари 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 536 544 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 339 892 −2 386
  2.1 Вземания от МВФ 85 221 −14
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 254 671 −2 371
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 382 2 490
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 888 202
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 888 202
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 792 645 −79
  5.1 Основни операции по рефинансиране 157 −79
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 792 488 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 37 863 2 216
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 979 454 18 775
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 784 107 18 774
  7.2 Други ценни книжа 195 347 1
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 626 −50
9 Други активи 309 177 47
Общо активи 7 054 472 21 216
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 429 506 1 947
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 735 436 47 454
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 209 594 −21 964
  2.2 Депозитно улеснение 525 841 69 418
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 11 560 2 561
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 653 925 −27 778
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 566 618 −26 647
  5.2 Други задължения 87 307 −1 131
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 233 767 −7 878
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 270 110
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 006 −61
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 006 −61
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 799 0
10 Други задължения 302 343 5 130
11 Сметки за преоценка 512 529 0
12 Капитал и резерви 108 331 −269
Общо пасиви 7 054 472 21 216
Annexes
9 February 2021