Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

05.02.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 536 544 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 339 892 −2 386
  2.1 SVF debitoru parādi 85 221 −14
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 254 671 −2 371
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 382 2 490
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 888 202
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 888 202
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 792 645 −79
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 157 −79
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 792 488 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 863 2 216
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 979 454 18 775
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 784 107 18 774
  7.2 Pārējie vērtspapīri 195 347 1
8 Valdības parāds euro 22 626 −50
9 Pārējie aktīvi 309 177 47
Kopā aktīvi 7 054 472 21 216
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 429 506 1 947
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 735 436 47 454
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 209 594 −21 964
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 525 841 69 418
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 11 560 2 561
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 653 925 −27 778
  5.1 Saistības pret valdību 566 618 −26 647
  5.2 Pārējās saistības 87 307 −1 131
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 233 767 −7 878
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 270 110
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 006 −61
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 006 −61
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54 799 0
10 Pārējās saistības 302 343 5 130
11 Pārvērtēšanas konti 512 529 0
12 Kapitāls un rezerves 108 331 −269
Kopā pasīvi 7 054 472 21 216
Annexes
9 February 2021