Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

5 februari 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 536.544 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 339.892 −2.386
  2.1 Fordringar på IMF 85.221 −14
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 254.671 −2.371
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.382 2.490
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.888 202
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.888 202
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.792.645 −79
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 157 −79
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.792.488 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.863 2.216
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.979.454 18.775
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.784.107 18.774
  7.2 Övriga värdepapper 195.347 1
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.626 −50
9 Övriga tillgångar 309.177 47
Summa tillgångar 7.054.472 21.216
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.429.506 1.947
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.735.436 47.454
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.209.594 −21.964
  2.2 Inlåningsfacilitet 525.841 69.418
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 11.560 2.561
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 653.925 −27.778
  5.1 Offentliga sektorn 566.618 −26.647
  5.2 Övriga skulder 87.307 −1.131
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 233.767 −7.878
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.270 110
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.006 −61
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.006 −61
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.799 0
10 Övriga skulder 302.343 5.130
11 Värderegleringskonton 512.529 0
12 Kapital och reserver 108.331 −269
Summa skulder 7.054.472 21.216
Annexes
9 February 2021