Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

5 februari 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 536.544 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 339.892 −2.386
  2.1 Vorderingen op het IMF 85.221 −14
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 254.671 −2.371
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.382 2.490
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.888 202
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.888 202
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.792.645 −79
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 157 −79
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.792.488 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 37.863 2.216
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.979.454 18.775
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.784.107 18.774
  7.2 Overige effecten 195.347 1
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.626 −50
9 Overige activa 309.177 47
Totaal activa 7.054.472 21.216
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.429.506 1.947
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.735.436 47.454
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.209.594 −21.964
  2.2 Depositofaciliteit 525.841 69.418
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 11.560 2.561
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 653.925 −27.778
  5.1 Overheid 566.618 −26.647
  5.2 Overige verplichtingen 87.307 −1.131
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 233.767 −7.878
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.270 110
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.006 −61
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.006 −61
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.799 0
10 Overige passiva 302.343 5.130
11 Herwaarderingsrekeningen 512.529 0
12 Kapitaal en reserves 108.331 −269
Totaal passiva 7.054.472 21.216
Annexes
9 February 2021