Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

5 Φεβρουαρίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 536.544 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 339.892 −2.386
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 85.221 −14
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 254.671 −2.371
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.382 2.490
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.888 202
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.888 202
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.792.645 −79
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 157 −79
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.792.488 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.863 2.216
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 3.979.454 18.775
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.784.107 18.774
  7.2 Λοιποί τίτλοι 195.347 1
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.626 −50
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 309.177 47
Σύνολο ενεργητικού 7.054.472 21.216
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.429.506 1.947
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.735.436 47.454
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.209.594 −21.964
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 525.841 69.418
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 11.560 2.561
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 653.925 −27.778
  5.1 Γενική κυβέρνηση 566.618 −26.647
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 87.307 −1.131
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 233.767 −7.878
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 8.270 110
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.006 −61
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.006 −61
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.799 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 302.343 5.130
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 512.529 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.331 −269
Σύνολο παθητικού 7.054.472 21.216
Annexes
9 February 2021