Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

5. februára 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 536 544 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 339 892 −2 386
  2.1 Pohľadávky voči MMF 85 221 −14
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 254 671 −2 371
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 382 2 490
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 888 202
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 888 202
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 792 645 −79
  5.1 Hlavné refinančné operácie 157 −79
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 792 488 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 863 2 216
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 979 454 18 775
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 784 107 18 774
  7.2 Ostatné cenné papiere 195 347 1
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 626 −50
9 Ostatné aktíva 309 177 47
Aktíva spolu 7 054 472 21 216
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 429 506 1 947
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 735 436 47 454
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 209 594 −21 964
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 525 841 69 418
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 11 560 2 561
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 653 925 −27 778
  5.1 Verejná správa 566 618 −26 647
  5.2 Ostatné záväzky 87 307 −1 131
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 233 767 −7 878
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 270 110
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 006 −61
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 006 −61
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 54 799 0
10 Ostatné záväzky 302 343 5 130
11 Účty precenenia 512 529 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 331 −269
Pasíva spolu 7 054 472 21 216
Annexes
9 February 2021