Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

5 lutego 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 536.544 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 339.892 −2.386
  2.1 Należności od MFW 85.221 −14
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 254.671 −2.371
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.382 2.490
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.888 202
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.888 202
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.792.645 −79
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 157 −79
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.792.488 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.863 2.216
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.979.454 18.775
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.784.107 18.774
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 195.347 1
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.626 −50
9 Pozostałe aktywa 309.177 47
Aktywa razem 7.054.472 21.216
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.429.506 1.947
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.735.436 47.454
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.209.594 −21.964
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 525.841 69.418
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 11.560 2.561
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 653.925 −27.778
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 566.618 −26.647
  5.2 Pozostałe zobowiązania 87.307 −1.131
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 233.767 −7.878
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.270 110
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.006 −61
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.006 −61
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.799 0
10 Pozostałe pasywa 302.343 5.130
11 Różnice z wyceny 512.529 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.331 −269
Pasywa razem 7.054.472 21.216
Annexes
9 February 2021