Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 октомври 2016 г.

11 октомври 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 7 октомври 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 4,4 млрд. евро до 275 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
6 октомври 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 6,3 млрд. щатски долара 2,8 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 329,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1 млрд. евро до 1097,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 2,6 млрд. евро до 158 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 15,7 млрд. евро до 138,7 млрд. евро. На 5 октомври 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 38,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 34,4 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 409,4 млрд. евро (при 398 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 20,1 млрд. евро до 1454,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 7 октомври 2016 г. Разлика спрямо 30 септември 2016 г. – покупки Разлика спрямо 30 септември 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 14,8 млрд. евро -0,8 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,2 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 194,9 млрд. евро +0,8 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,8 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 32,0 млрд. евро +2,2 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1079,3 млрд. евро +18,1 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 106,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 17,6 млрд. евро до 777,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 633 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 313 656 −1 539
  2.1 Вземания от МВФ 77 812 −29
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 235 844 −1 510
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 494 −1 410
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 957 −615
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 957 −615
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 548 247 −4 310
  5.1 Основни операции по рефинансиране 34 368 −4 372
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 513 797 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 82 62
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 89 986 6 581
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 784 452 20 381
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 454 899 20 114
  7.2 Други ценни книжа 329 553 267
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0
9 Други активи 224 561 −5 807
Общо активи 3 451 426 13 281
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 097 212 957
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 186 865 28 974
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 777 365 17 548
  2.2 Депозитно улеснение 409 394 11 378
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 106 48
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 836 32
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 264 223 3 268
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 158 000 2 608
  5.2 Други задължения 106 224 660
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 101 686 −21 162
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 174 1 385
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 805 49
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 805 49
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 207 112 −223
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 100 835 0
Общо пасиви 3 451 426 13 281
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите