SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. oktober 2016

11. oktober 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. oktober 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,4 mia. euro til 275 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
6. oktober 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 6,3 mia. USD 2,8 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 329,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1 mia. euro til 1.097,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,6 mia. euro til 158 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 15,7 mia. euro til 138,7 mia. euro. Onsdag den 5. oktober 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 38,7 mia. euro, og en ny på 34,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 409,4 mia. euro (mod 398 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 20,1 mia. euro til 1.454,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 7. oktober 2016

Ændring i forhold til

30. september 2016 – opkøb

Ændring i forhold til

30. september 2016 – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 14,8 mia. euro - -0,8 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,2 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 194,9 mia. euro +0,8 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,8 mia. euro +0,1 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 32,0 mia. euro +2,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.079,3 mia. euro +18,1 mia. euro -
Securities Markets Programme 106,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,6 mia. euro til 777,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.633 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 313.656 −1.539
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.812 −29
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 235.844 −1.510
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.494 −1.410
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.957 −615
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.957 −615
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 548.247 −4.310
  5.1 Primære markedsoperationer 34.368 −4.372
  5.2 Langfristede markedsoperationer 513.797 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 82 62
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 89.986 6.581
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.784.452 20.381
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.454.899 20.114
  7.2 Andre værdipapirer 329.553 267
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0
9 Andre aktiver 224.561 −5.807
Aktiver i alt 3.451.426 13.281
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.097.212 957
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.186.865 28.974
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 777.365 17.548
  2.2 Indlånsfacilitet 409.394 11.378
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 106 48
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.836 32
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 264.223 3.268
  5.1 Offentlig forvaltning og service 158.000 2.608
  5.2 Andre forpligtelser 106.224 660
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 101.686 −21.162
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.174 1.385
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.805 49
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.805 49
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 207.112 −223
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 100.835 0
Passiver i alt 3.451.426 13.281
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt