Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. říjnu 2016

11. října 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. října 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 4,4 mld. EUR na 275 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
6. října 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 6,3 mld. USD 2,8 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 329,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1 mld. EUR na 1 097,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 2,6 mld. EUR na 158 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 15,7 mld. EUR na 138,7 mld. EUR. Ve středu 5. října 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 38,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 34,4 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 409,4 mld. EUR (oproti 398 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 20,1 mld. EUR na 1 454,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 7. říjnu 2016

Rozdíl v porovnání

s 30. zářím 2016 – nákup

Rozdíl v porovnání

s 30. zářím 2016 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 14,8 mld. EUR -0,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,2 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 194,9 mld. EUR +0,8 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,8 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 32,0 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 079,3 mld. EUR +18,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 106,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,6 mld. EUR na 777,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 633 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 313 656 −1 539
  2.1 Pohledávky za MMF 77 812 −29
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 235 844 −1 510
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 494 −1 410
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 957 −615
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 957 −615
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 548 247 −4 310
  5.1 Hlavní refinanční operace 34 368 −4 372
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 513 797 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 82 62
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 89 986 6 581
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 784 452 20 381
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 454 899 20 114
  7.2 Ostatní cenné papíry 329 553 267
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0
9 Ostatní aktiva 224 561 −5 807
Aktiva celkem 3 451 426 13 281
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 097 212 957
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 186 865 28 974
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 777 365 17 548
  2.2 Vkladová facilita 409 394 11 378
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 106 48
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 836 32
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 264 223 3 268
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 158 000 2 608
  5.2 Ostatní závazky 106 224 660
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 101 686 −21 162
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 174 1 385
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 805 49
  8.1 Vklady a ostatní závazky 8 805 49
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 207 112 −223
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 835 0
Pasiva celkem 3 451 426 13 281
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média