Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 oktober 2016

11 oktober 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 oktober 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 4,4 miljard naar EUR 275 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
6 oktober 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 6,3 miljard USD 2,8 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 329,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 1.097,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,6 miljard naar EUR 158 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15,7 miljard naar EUR 138,7 miljard. Op woensdag 5 oktober 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 38,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 34,4 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 409,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 398 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 20,1 miljard naar EUR 1.454,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 7 oktober 2016

Verschil ten opzichte van

30 september 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

30 september 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 14,8 miljard - -EUR 0,8 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,2 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 194,9 miljard +EUR 0,8 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,8 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 32,0 miljard +EUR 2,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.079,3 miljard +EUR 18,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 106,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17,6 miljard naar EUR 777,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.633 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 313.656 −1.539
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.812 −29
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 235.844 −1.510
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.494 −1.410
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.957 −615
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.957 −615
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 548.247 −4.310
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 34.368 −4.372
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 513.797 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 82 62
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 89.986 6.581
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.784.452 20.381
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.454.899 20.114
  7.2 Overige waardepapieren 329.553 267
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0
9 Overige activa 224.561 −5.807
Totaal activa 3.451.426 13.281
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.097.212 957
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.186.865 28.974
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 777.365 17.548
  2.2 Depositofaciliteit 409.394 11.378
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 106 48
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.836 32
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 264.223 3.268
  5.1 Overheid 158.000 2.608
  5.2 Overige verplichtingen 106.224 660
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 101.686 −21.162
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.174 1.385
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.805 49
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.805 49
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 207.112 −223
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 100.835 0
Totaal passiva 3.451.426 13.281
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media