Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 oktober 2016

11 oktober 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 7 oktober 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 4,4 miljarder EUR till 275 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
6 oktober 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 6,3 miljarder USD 2,8 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 329,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 1 097,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,6 miljarder EUR till 158 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15,7 miljarder EUR till 138,7 miljarder EUR. Onsdagen den 5 oktober 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 38,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 34,4 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 409,4 miljarder EUR (jämfört med 398 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 20,1 miljarder EUR till 1 454,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 7 oktober 2016

Förändring jämfört med

30 september 2016 – Köp

Förändring jämfört med

30 september 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 14,8 miljarder EUR - - 0,8 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,2 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 194,9 miljarder EUR +0,8 miljarder EUR - 0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,8 miljarder EUR +0,1 miljard EUR - 0,0 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 32,0 miljarder EUR +2,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 079,3 miljarder EUR +18,1 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 106,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,6 miljarder EUR till 777,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.633 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 313.656 −1.539
  2.1 Fordringar på IMF 77.812 −29
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 235.844 −1.510
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.494 −1.410
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.957 −615
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.957 −615
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 548.247 −4.310
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 34.368 −4.372
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 513.797 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 82 62
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 89.986 6.581
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.784.452 20.381
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.454.899 20.114
  7.2 Andra värdepapper 329.553 267
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.439 0
9 Övriga tillgångar 224.561 −5.807
Summa tillgångar 3.451.426 13.281
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.097.212 957
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.186.865 28.974
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 777.365 17.548
  2.2 Inlåningsfacilitet 409.394 11.378
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 106 48
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.836 32
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 264.223 3.268
  5.1 Offentliga sektorn 158.000 2.608
  5.2 Övriga skulder 106.224 660
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 101.686 −21.162
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.174 1.385
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.805 49
  8.1 Inlåning och övriga skulder 8.805 49
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 207.112 −223
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 100.835 0
Summa skulder 3.451.426 13.281
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media