Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. októbru 2016

11. októbra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. októbra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 4,4 mld. EUR na 275 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
6. októbra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 6,3 mld. USD 2,8 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 329,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1 mld. EUR na 1 097,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 2,6 mld. EUR na 158 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15,7 mld. EUR na 138,7 mld. EUR. V stredu 5. októbra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 38,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 34,4 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 409,4 mld. EUR (v porovnaní s 398 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 20,1 mld. EUR na 1 454,9 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 7. októbru 2016 Zmena oproti 30. septembru 2016: nákup Zmena oproti 30. septembru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 14,8 mld. EUR -0,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,2 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 194,9 mld. EUR +0,8 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,8 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 32,0 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 079,3 mld. EUR +18,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 106,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 17,6 mld. EUR na 777,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 633 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 313 656 −1 539
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 812 −29
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 235 844 −1 510
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 494 −1 410
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 957 −615
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 957 −615
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 548 247 −4 310
  5.1 Hlavné refinančné operácie 34 368 −4 372
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 513 797 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 82 62
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 89 986 6 581
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 784 452 20 381
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 454 899 20 114
  7.2 Ostatné cenné papiere 329 553 267
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0
9 Ostatné aktíva 224 561 −5 807
Aktíva spolu 3 451 426 13 281
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 097 212 957
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 186 865 28 974
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 777 365 17 548
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 409 394 11 378
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 106 48
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 836 32
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 264 223 3 268
  5.1 Verejná správa 158 000 2 608
  5.2 Ostatné záväzky 106 224 660
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 101 686 −21 162
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 174 1 385
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 805 49
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 805 49
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 207 112 −223
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 100 835 0
Pasíva spolu 3 451 426 13 281
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá