Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 7. oktobrī

2016. gada 11. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 7. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 4.4 mljrd. euro (līdz 275 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 6. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 6.3 mljrd. ASV dolāru 2.8 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 329.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 1 097.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.6 mljrd. euro (līdz 158 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15.7 mljrd. euro (līdz 138.7 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 5. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 38.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 34.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 409.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 398 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 20.1 mljrd. euro (līdz 1 454.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 7. oktobrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 30. septembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 30. septembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 14.8 mljrd. euro –0.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.2 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 194.9 mljrd. euro +0.8 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.8 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 32.0 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 079.3 mljrd. euro +18.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 106.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 17.6 mljrd. euro (līdz 777.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 633 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 313 656 −1 539
  2.1 SVF debitoru parādi 77 812 −29
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 235 844 −1 510
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 494 −1 410
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 957 −615
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 957 −615
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 548 247 −4 310
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 34 368 −4 372
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 513 797 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 82 62
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 89 986 6 581
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 784 452 20 381
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 454 899 20 114
  7.2 Pārējie vērtspapīri 329 553 267
8 Valdības parāds euro 26 439 0
9 Pārējie aktīvi 224 561 −5 807
Kopā aktīvi 3 451 426 13 281
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 097 212 957
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 186 865 28 974
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 777 365 17 548
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 409 394 11 378
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 106 48
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 836 32
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 264 223 3 268
  5.1 Saistības pret valdību 158 000 2 608
  5.2 Pārējās saistības 106 224 660
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 101 686 −21 162
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 174 1 385
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 805 49
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 805 49
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 207 112 −223
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 100 835 0
Kopā pasīvi 3 451 426 13 281
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem