Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 października 2016 roku

11 października 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7.10.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,4 mld EUR, do 275 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
6.10.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 6,3 mld USD 2,8 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld EUR, do 329,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1 mld EUR, do 1097,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,6 mld EUR, do 158 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15,7 mld EUR, do 138,7 mld EUR. W środę 5.10.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 38,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 34,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 409,4 mld EUR (wobec 398 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 20,1 mld EUR, do 1454,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 7.10.2016

Różnica wobec

30.09.2016 – zakup

Różnica wobec

30.09.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 14,8 mld EUR -0,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,2 mld EUR -0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 194,9 mld EUR +0,8 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,8 mld EUR +0,1 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 32,0 mld EUR +2,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1079,3 mld EUR +18,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 106,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 17,6 mld EUR, do 777,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.633 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 313.656 −1.539
  2.1 Należności od MFW 77.812 −29
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 235.844 −1.510
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.494 −1.410
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.957 −615
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.957 −615
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 548.247 −4.310
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 34.368 −4.372
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 513.797 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 82 62
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 89.986 6.581
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.784.452 20.381
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.454.899 20.114
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 329.553 267
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0
9 Pozostałe aktywa 224.561 −5.807
Aktywa razem 3.451.426 13.281
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.097.212 957
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.186.865 28.974
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 777.365 17.548
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 409.394 11.378
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 106 48
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.836 32
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 264.223 3.268
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 158.000 2.608
  5.2 Pozostałe zobowiązania 106.224 660
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 101.686 −21.162
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.174 1.385
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.805 49
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.805 49
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 207.112 −223
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.835 0
Pasywa razem 3.451.426 13.281
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami