Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. oktobra 2016

11. oktober 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. oktobra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 4,4 milijarde EUR na 275 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
6. oktober 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 6,3 mrd USD 2,8 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 329,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1 milijardo EUR na 1.097,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,6 milijarde EUR na 158 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 15,7 milijarde EUR na 138,7 milijarde EUR. V sredo, 5. oktobra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 38,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 34,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 409,4 milijarde EUR (v primerjavi s 398 milijardami EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 20,1 milijarde EUR na 1.454,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 7. oktobra 2016

Razlika od

30. septembra 2016 – kupljeno

Razlika od

30. septembra 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 14,8 milijarde EUR - –0,8 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,2 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 194,9 milijarde EUR +0,8 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,8 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 32,0 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.079,3 milijarde EUR +18,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 106,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 17,6 milijarde EUR na 777,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.633 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 313.656 −1.539
  2.1 Terjatve do MDS 77.812 −29
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 235.844 −1.510
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.494 −1.410
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.957 −615
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.957 −615
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 548.247 −4.310
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 34.368 −4.372
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 513.797 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 82 62
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 89.986 6.581
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.784.452 20.381
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.454.899 20.114
  7.2 Drugi vrednostni papirji 329.553 267
8 Javni dolg v eurih 26.439 0
9 Druga sredstva 224.561 −5.807
Skupaj sredstva 3.451.426 13.281
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.097.212 957
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.186.865 28.974
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 777.365 17.548
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 409.394 11.378
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 106 48
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.836 32
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 264.223 3.268
  5.1 Sektor država 158.000 2.608
  5.2 Druge obveznosti 106.224 660
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 101.686 −21.162
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.174 1.385
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.805 49
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.805 49
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 207.112 −223
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 100.835 0
Skupaj obveznosti 3.451.426 13.281
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije