Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 май 2016 г.

31 май 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 27 май 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,8 млрд. евро до 263,3 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
26 май 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1005 млн. щатски долара 800 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 347,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,8 млрд. евро до 1076,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 16,8 млрд. евро до 167,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,9 млрд. евро до 202,6 млрд. евро. На 25 май 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 49,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 60,2 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 13,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 6,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 308,8 млрд. евро (при 307,6 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 19,9 млрд. евро до 1133,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 27 май 2016 г.

Разлика спрямо

20 май 2016 г. – покупки

Разлика спрямо

20 май 2016 г. – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 18,5 млрд. евро - -0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,3 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 177,4 млрд. евро +1,4 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,1 млрд. евро +0,2 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 799,4 млрд. евро +19,3 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 111,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 7,7 млрд. евро до 611,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 277 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 298 978 1 418
  2.1 Вземания от МВФ 76 770 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 222 207 1 418
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 434 −461
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 367 358
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 367 358
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 511 671 3 081
  5.1 Основни операции по рефинансиране 60 203 10 256
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 451 177 −7 355
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 291 180
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 108 114 −9 160
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 480 871 20 132
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 133 738 19 930
  7.2 Други ценни книжа 347 133 202
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 979 0
9 Други активи 214 790 −1 986
Общо активи 3 067 481 13 381
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 076 357 808
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 920 831 8 900
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 611 809 7 703
  2.2 Депозитно улеснение 308 809 1 208
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 213 −11
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 155 −8
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 262 678 15 189
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 167 598 16 789
  5.2 Други задължения 95 080 −1 600
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 58 487 −3 689
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 850 −452
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 742 644
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 742 644
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 203 875 −8 011
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 98 971 0
Общо пасиви 3 067 481 13 381
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите