Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. květnu 2016

31. května 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. května 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,8 mld. EUR na 263,3 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
26. května 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1 005 mil. USD 800 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 347,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,8 mld. EUR na 1 076,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 16,8 mld. EUR na 167,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 1,9 mld. EUR na 202,6 mld. EUR. Ve středu 25. května 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 49,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 60,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 13,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 6,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byly poskytnuty 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 308,8 mld. EUR (ve srovnání s 307,6 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 19,9 mld. EUR na 1 133,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Vykázaná hodnota k 27. květnu 2016 Rozdíl v porovnání s 20. květnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 20. květnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 18,5 mld. EUR - -0,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,3 mld. EUR - -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 177,4 mld. EUR +1,4 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,1 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 799,4 mld. EUR +19,3 mld. EUR -
Program pro trhy s cennými papíry 111,0 mld. EUR - -

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,7 mld. EUR na 611,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 277 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 298 978 1 418
  2.1 Pohledávky za MMF 76 770 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 222 207 1 418
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 434 −461
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 367 358
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 367 358
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 511 671 3 081
  5.1 Hlavní refinanční operace 60 203 10 256
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 451 177 −7 355
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 291 180
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 108 114 −9 160
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 480 871 20 132
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 133 738 19 930
  7.2 Ostatní cenné papíry 347 133 202
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 979 0
9 Ostatní aktiva 214 790 −1 986
Aktiva celkem 3 067 481 13 381
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 076 357 808
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 920 831 8 900
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 611 809 7 703
  2.2 Vkladová facilita 308 809 1 208
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 213 −11
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 155 −8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 262 678 15 189
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 167 598 16 789
  5.2 Ostatní závazky 95 080 −1 600
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 58 487 −3 689
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 850 −452
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 742 644
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 742 644
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 203 875 −8 011
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 971 0
Pasiva celkem 3 067 481 13 381
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média