Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 27. maijā

2016. gada 31. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 27. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 263.3 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 26. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1 005 milj. ASV dolāru 800 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 347.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 1 076.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 16.8 mljrd. euro (līdz 167.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 1.9 mljrd. euro (līdz 202.6 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 25. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 49.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 60.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 13.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 6.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 308.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 307.6 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 19.9 mljrd. euro (līdz 1 133.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 27. maijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 20. maiju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 20. maiju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 18.5 mljrd. euro –0.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.3 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 177.4 mljrd. euro +1.4 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.1 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 799.4 mljrd. euro +19.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 7.7 mljrd. euro (līdz 611.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 277 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 298 978 1 418
  2.1 SVF debitoru parādi 76 770 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 222 207 1 418
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 434 −461
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 367 358
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 367 358
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 511 671 3 081
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 60 203 10 256
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 451 177 −7 355
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 291 180
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 108 114 −9 160
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 480 871 20 132
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 133 738 19 930
  7.2 Pārējie vērtspapīri 347 133 202
8 Valdības parāds euro 26 979 0
9 Pārējie aktīvi 214 790 −1 986
Kopā aktīvi 3 067 481 13 381
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 076 357 808
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 920 831 8 900
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 611 809 7 703
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 308 809 1 208
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 213 −11
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 155 −8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 262 678 15 189
  5.1 Saistības pret valdību 167 598 16 789
  5.2 Pārējās saistības 95 080 −1 600
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 58 487 −3 689
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 850 −452
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 742 644
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 742 644
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 203 875 −8 011
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 98 971 0
Kopā pasīvi 3 067 481 13 381
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem