Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. maja 2016

31. maj 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. maja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,8 milijarde EUR na 263,3 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
26. maj 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1.005 mio USD 800 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 347,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,8 milijarde EUR na 1.076,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 16,8 milijarde EUR na 167,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 1,9 milijarde EUR na 202,6 milijarde EUR. V sredo, 25. maja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 49,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 60,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 13,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 6,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 308,8 milijarde EUR (v primerjavi s 307,6 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 19,9 milijarde EUR na 1.133,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 27. maja 2016

Razlika od

20. maja 2016 – kupljeno

Razlika od

20. maja 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 18,5 milijarde EUR - –0,5 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,3 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 177,4 milijarde EUR +1,4 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,1 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 799,4 milijarde EUR +19,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 7,7 milijarde EUR na 611,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.277 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 298.978 1.418
  2.1 Terjatve do MDS 76.770 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 222.207 1.418
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.434 −461
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.367 358
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.367 358
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 511.671 3.081
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 60.203 10.256
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 451.177 −7.355
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 291 180
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 108.114 −9.160
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.480.871 20.132
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.133.738 19.930
  7.2 Drugi vrednostni papirji 347.133 202
8 Dolg širše države v EUR 26.979 0
9 Druga sredstva 214.790 −1.986
Skupaj sredstva 3.067.481 13.381
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.076.357 808
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 920.831 8.900
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 611.809 7.703
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 308.809 1.208
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 213 −11
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.155 −8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 262.678 15.189
  5.1 Širša država 167.598 16.789
  5.2 Druge obveznosti 95.080 −1.600
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 58.487 −3.689
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.850 −452
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.742 644
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.742 644
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 203.875 −8.011
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 98.971 0
Skupaj obveznosti 3.067.481 13.381
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije