SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. maj 2016

31. maj 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. maj 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,8 mia. euro til 263,3 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbanker i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
26. maj 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 1.005 mio. USD 800 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 347,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,8 mia. euro til 1.076,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 16,8 mia. euro til 167,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 1,9 mia. euro til 202,6 mia. euro. Onsdag den 25. maj 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 49,9 mia. euro, og en ny på 60,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 13,7 mia. euro, og en ny på 6,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 308,8 mia. euro (mod 307,6 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 19,9 mia. euro til 1.133,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 27. maj 2016 Ændring i forhold til 20. maj 2016 – opkøb Ændring i forhold til 20. maj 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 18,5 mia. euro - -0,5 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,3 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 177,4 mia. euro +1,4 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,1 mia. euro +0,2 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 799,4 mia. euro +19,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 111,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,7 mia. euro til 611,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.277 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 298.978 1.418
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.770 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 222.207 1.418
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.434 −461
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.367 358
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.367 358
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 511.671 3.081
  5.1 Primære markedsoperationer 60.203 10.256
  5.2 Langfristede markedsoperationer 451.177 −7.355
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 291 180
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 108.114 −9.160
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.480.871 20.132
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.133.738 19.930
  7.2 Andre værdipapirer 347.133 202
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.979 0
9 Andre aktiver 214.790 −1.986
Aktiver i alt 3.067.481 13.381
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.076.357 808
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 920.831 8.900
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 611.809 7.703
  2.2 Indlånsfacilitet 308.809 1.208
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 213 −11
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.155 −8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 262.678 15.189
  5.1 Offentlig forvaltning og service 167.598 16.789
  5.2 Andre forpligtelser 95.080 −1.600
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 58.487 −3.689
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.850 −452
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.742 644
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.742 644
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 203.875 −8.011
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 98.971 0
Passiver i alt 3.067.481 13.381
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt