Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 mei 2016

31 mei 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 mei 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 263,3 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
26 mei 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1.005 miljoen USD 800 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 347,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 1.076,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 16,8 miljard naar EUR 167,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 1,9 miljard naar EUR 202,6 miljard. Op woensdag 25 mei 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 49,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 60,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 13,7 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 6,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 308,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 307,6 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 19,9 miljard naar EUR 1.133,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 27 mei 2016

Verschil ten opzichte van

20 mei 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

20 mei 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 18,5 miljard - -EUR 0,5 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,3 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 177,4 miljard +EUR 1,4 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,1 miljard +EUR 0,2 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 799,4 miljard +EUR 19,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,7 miljard naar EUR 611,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.277 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 298.978 1.418
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.770 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 222.207 1.418
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.434 −461
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.367 358
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.367 358
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 511.671 3.081
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 60.203 10.256
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 451.177 −7.355
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 291 180
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 108.114 −9.160
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.480.871 20.132
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.133.738 19.930
  7.2 Overige waardepapieren 347.133 202
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.979 0
9 Overige activa 214.790 −1.986
Totaal activa 3.067.481 13.381
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.076.357 808
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 920.831 8.900
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 611.809 7.703
  2.2 Depositofaciliteit 308.809 1.208
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 213 −11
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.155 −8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 262.678 15.189
  5.1 Overheid 167.598 16.789
  5.2 Overige verplichtingen 95.080 −1.600
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.487 −3.689
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.850 −452
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.742 644
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.742 644
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 203.875 −8.011
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 98.971 0
Totaal passiva 3.067.481 13.381
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media