Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 maj 2016

31 maj 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 27 maj 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 263,3 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
26 maj 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1 005 miljoner USD 800 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 347,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 1 076,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 16,8 miljarder EUR till 167,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 och 4 på skuldsidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 202,6 miljarder EUR. Onsdagen den 25 maj 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 49,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 60,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 13,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 6,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 308,8 miljarder EUR (jämfört med 307,6 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 19,9 miljarder EUR till 1 133,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 27 maj 2016

Förändring jämfört med

20 maj 2016 – Köp

Förändring jämfört med

20 maj 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 18,5 miljarder EUR - -0,5 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,3 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 177,4 miljarder EUR +1,4 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,1 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 799,4 miljarder EUR +19,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 111,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,7 miljarder EUR till 611,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.277 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 298.978 1.418
  2.1 Fordringar på IMF 76.770 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 222.207 1.418
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.434 −461
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.367 358
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.367 358
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 511.671 3.081
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 60.203 10.256
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 451.177 −7.355
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 291 180
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 108.114 −9.160
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.480.871 20.132
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.133.738 19.930
  7.2 Andra värdepapper 347.133 202
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.979 0
9 Övriga tillgångar 214.790 −1.986
Summa tillgångar 3.067.481 13.381
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.076.357 808
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 920.831 8.900
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 611.809 7.703
  2.2 Inlåningsfacilitet 308.809 1.208
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 213 −11
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.155 −8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 262.678 15.189
  5.1 Offentliga sektorn 167.598 16.789
  5.2 Övriga skulder 95.080 −1.600
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 58.487 −3.689
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.850 −452
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.742 644
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.742 644
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 203.875 −8.011
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 98.971 0
Summa skulder 3.067.481 13.381
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media