Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 maja 2016 roku

31 maja 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27.05.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,8 mld EUR, do 263,3 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
26.05.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1005 mln USD 800 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld EUR, do 347,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,8 mld EUR, do 1076,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 16,8 mld EUR, do 167,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 1,9 mld EUR, do 202,6 mld EUR. W środę 25.05.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 49,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 60,2 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 13,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 6,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 308,8 mld EUR (wobec 307,6 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 19,9 mld EUR, do 1133,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 27.05.2016

Różnica wobec

20.05.2016 – zakup

Różnica wobec

20.05.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 18,5 mld EUR 0,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,3 mld EUR 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 177,4 mld EUR +1,4 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,1 mld EUR +0,2 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 799,4 mld EUR +19,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 7,7 mld EUR, do 611,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.277 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 298.978 1.418
  2.1 Należności od MFW 76.770 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 222.207 1.418
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.434 −461
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.367 358
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.367 358
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 511.671 3.081
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 60.203 10.256
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 451.177 −7.355
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 291 180
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 108.114 −9.160
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.480.871 20.132
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.133.738 19.930
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 347.133 202
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.979 0
9 Pozostałe aktywa 214.790 −1.986
Aktywa razem 3.067.481 13.381
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.076.357 808
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 920.831 8.900
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 611.809 7.703
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 308.809 1.208
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 213 −11
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.155 −8
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 262.678 15.189
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 167.598 16.789
  5.2 Pozostałe zobowiązania 95.080 −1.600
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 58.487 −3.689
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.850 −452
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.742 644
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.742 644
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 203.875 −8.011
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.971 0
Pasywa razem 3.067.481 13.381
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami