Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. máju 2016

31. mája 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. mája 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,8 mld. EUR na 263,3 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
26. mája 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 005 mil. USD 800 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 347,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,8 mld. EUR na 1 076,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 16,8 mld. EUR na 167,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 1,9 mld. EUR na 202,6 mld. EUR. V stredu 25. mája 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 49,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 60,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 13,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 6,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 308,8 mld. EUR (v porovnaní s 307,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 19,9 mld. EUR na 1 133,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 27. máju 2016

Zmena oproti

20. máju 2016: nákup

Zmena oproti

20. máju 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 18,5 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,3 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 177,4 mld. EUR +1,4 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,1 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 799,4 mld. EUR +19,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 7,7 mld. EUR na 611,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 277 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 298 978 1 418
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 770 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 222 207 1 418
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 434 −461
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 367 358
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 367 358
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 511 671 3 081
  5.1 Hlavné refinančné operácie 60 203 10 256
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 451 177 −7 355
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 291 180
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 108 114 −9 160
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 480 871 20 132
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 133 738 19 930
  7.2 Ostatné cenné papiere 347 133 202
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 979 0
9 Ostatné aktíva 214 790 −1 986
Aktíva spolu 3 067 481 13 381
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 076 357 808
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 920 831 8 900
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 611 809 7 703
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 308 809 1 208
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 213 −11
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 155 −8
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 262 678 15 189
  5.1 Verejná správa 167 598 16 789
  5.2 Ostatné záväzky 95 080 −1 600
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 58 487 −3 689
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 850 −452
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 742 644
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 742 644
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 203 875 −8 011
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 98 971 0
Pasíva spolu 3 067 481 13 381
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá