Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 27ης Μαΐου 2016

31 Μαΐου 2016

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 27 Μαΐου 2016 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 263,3 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
26 Μαΐου 2016 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών 1.005 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

800 εκατ.

δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 347,1 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 1.076,4 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 16,8 δισεκ. ευρώ σε 167,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 1,9 δισεκ. ευρώ σε 202,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 49,9 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 60,2 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Εντός της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.2 του ενεργητικού) ύψους 13,7 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 6,3 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 308,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 307,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα). Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 19,9 δισεκ. ευρώ σε 1.133,7 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 27 Μαΐου 2016 Διαφορά σε σχέση με τις 20 Μαΐου 2016 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 20 Μαΐου 2016 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 18,5 δισεκ. ευρώ - -0,5 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 8,3 δισεκ. ευρώ - -0,1 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 177,4 δισεκ. ευρώ +1,4 δισεκ. ευρώ -0,2 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 19,1 δισεκ. ευρώ +0,2 δισεκ. ευρώ -0,2 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 799,4 δισεκ. ευρώ +19,3 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 111,0 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 7,7 δισεκ. ευρώ σε 611,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 377.277 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 298.978 1.418
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 76.770 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 222.207 1.418
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 30.434 −461
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.367 358
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.367 358
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 511.671 3.081
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 60.203 10.256
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 451.177 −7.355
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 291 180
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 108.114 −9.160
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.480.871 20.132
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 1.133.738 19.930
  7.2 Λοιποί τίτλοι 347.133 202
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.979 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 214.790 −1.986
Σύνολο ενεργητικού 3.067.481 13.381
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.076.357 808
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 920.831 8.900
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 611.809 7.703
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 308.809 1.208
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 213 −11
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.155 −8
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 262.678 15.189
  5.1 Γενική κυβέρνηση 167.598 16.789
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 95.080 −1.600
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 58.487 −3.689
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.850 −452
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.742 644
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.742 644
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 57.542 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 203.875 −8.011
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 375.994 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 98.971 0
Σύνολο παθητικού 3.067.481 13.381
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου