Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 април 2015 г.

28 април 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 април 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 1 млн. евро в резултат от продажбата на злато от три централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,2 млрд. евро до 272,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 377,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,2 млрд. евро до 1018,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 34,2 млрд. евро до 101,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 4 млрд. евро до 427,1 млрд. евро. На 22 април 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 96,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 95,7 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 86,2 млрд. евро (при 90,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,8 млрд. евро до 339,8 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 24 април 2015 г. Разлика спрямо 17 април 2015 г. – покупки Разлика спрямо 17 април 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 25,6 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 72,6 млрд. евро +3,0 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 5,8 млрд. евро +0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 85,0 млрд. евро +11,7 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 139,4 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 13,2 млрд. евро до 269,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 965 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 303 600 593
  2.1 Вземания от МВФ 83 369 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 220 231 593
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 050 −304
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 345 −492
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 345 −492
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 513 326 −816
  5.1 Основни операции по рефинансиране 95 737 −822
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 417 558 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 31 6
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 123 635 1 900
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 717 523 15 736
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 339 786 14 828
  7.2 Други ценни книжа 377 737 908
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 718 0
9 Други активи 232 629 111
Общо активи 2 360 790 16 728
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 018 357 228
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 355 647 −17 960
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 269 446 −13 191
  2.2 Депозитно улеснение 86 168 −4 440
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 32 −329
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 488 −23
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 159 764 33 807
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 101 467 34 200
  5.2 Други задължения 58 298 −392
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 36 500 −911
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 845 −30
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 658 105
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 658 105
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 215 492 1 439
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 96 085 74
Общо пасиви 2 360 790 16 728
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите