Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 kwietnia 2015 r.

28 kwietnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24 kwietnia 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 1 mln EUR w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR do poziomu 272,5 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld EUR do poziomu 377,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,2 mld EUR do poziomu 1018,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 34,2 mld EUR do poziomu 101,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 4 mld EUR do poziomu 427,1 mld EUR. W środę 22 kwietnia 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 96,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 95,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (bez zmian w porównaniu z poprzednim tygodniem), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 86,2 mld EUR (wobec 90,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,8 mld EUR do poziomu 339,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 24.04.2015 Różnica wobec 17.04.2015 – zakup Różnica wobec 17.04.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 25,6 mld EUR –0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 72,6 mld EUR +3,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 5,8 mld EUR +0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 85,0 mld EUR +11,7 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 139,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 13,2 mld EUR do poziomu 269,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.965 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 303.600 593
  2.1 Należności od MFW 83.369 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 220.231 593
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.050 −304
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.345 −492
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.345 −492
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 513.326 −816
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 95.737 −822
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 417.558 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 31 6
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 123.635 1.900
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 717.523 15.736
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 339.786 14.828
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 377.737 908
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.718 0
9 Pozostałe aktywa 232.629 111
Aktywa razem 2.360.790 16.728
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.018.357 228
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 355.647 −17.960
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 269.446 −13.191
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 86.168 −4.440
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 32 −329
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.488 −23
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 159.764 33.807
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 101.467 34.200
  5.2 Pozostałe zobowiązania 58.298 −392
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 36.500 −911
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.845 −30
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.658 105
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.658 105
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 215.492 1.439
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 96.085 74
Pasywa razem 2.360.790 16.728
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami