Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. dubnu 2015

28. dubna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. dubna 2015 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR v důsledku prodeje zlata třemi centrálními bankami Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 272,5 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 377,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,2 mld. EUR na 1 018,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 34,2 mld. EUR na 101,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 4 mld. EUR na 427,1 mld. EUR. Ve středu 22. dubna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 96,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 95,7 mld. EUR se splatností sedm dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 86,2 mld. EUR (ve srovnání s 90,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,8 mld. EUR na 339,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 24. dubnu 2015 Rozdíl v porovnání se 17. dubnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání se 17. dubnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 25,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,4 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 72,6 mld. EUR +3,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 5,8 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 85,0 mld. EUR +11,7 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 139,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 13,2 mld. EUR na 269,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 965 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 303 600 593
  2.1 Pohledávky za MMF 83 369 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 220 231 593
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 050 −304
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 345 −492
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 345 −492
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 513 326 −816
  5.1 Hlavní refinanční operace 95 737 −822
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 417 558 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 31 6
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 123 635 1 900
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 717 523 15 736
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 339 786 14 828
  7.2 Ostatní cenné papíry 377 737 908
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 718 0
9 Ostatní aktiva 232 629 111
Aktiva celkem 2 360 790 16 728
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 018 357 228
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 355 647 −17 960
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 269 446 −13 191
  2.2 Vkladová facilita 86 168 −4 440
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 32 −329
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 488 −23
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 159 764 33 807
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 101 467 34 200
  5.2 Ostatní závazky 58 298 −392
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 36 500 −911
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 845 −30
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 658 105
  8.1 Vklady a ostatní závazky 7 658 105
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 215 492 1 439
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 96 085 74
Pasiva celkem 2 360 790 16 728
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média