SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. april 2015

28. april 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. april 2015, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro som følge af tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 272,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,9 mia. euro til 377,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,2 mia. euro til 1.018,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 34,2 mia. euro til 101,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 4 mia. euro til 427,1 mia. euro. Onsdag den 22. april 2015 udløb en primær markedsoperation på 96,6 mia. euro, og en ny på 95,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 86,2 mia. euro (mod 90,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,8 mia. euro til 339,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 24. april 2015 Ændring i forhold til 17. april 2015 – opkøb Ændring i forhold til 17. april 2015 – opkøb
Første program til opkøb af dækkede obligationer 25,6 mia.euro - -0,1 mia.euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 11,4 mia.euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 72,6 mia.euro +3,0 mia.euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 5,8 mia.euro +0,2 mia.euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 85,0 mia.euro +11,7 mia.euro -
Securities Markets Programme 139,4 mia.euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 13,2 mia. euro til 269,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.965 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 303.600 593
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.369 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 220.231 593
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.050 −304
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.345 −492
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.345 −492
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 513.326 −816
  5.1 Primære markedsoperationer 95.737 −822
  5.2 Langfristede markedsoperationer 417.558 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 31 6
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 123.635 1.900
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 717.523 15.736
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 339.786 14.828
  7.2 Andre værdipapirer 377.737 908
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.718 0
9 Andre aktiver 232.629 111
Aktiver i alt 2.360.790 16.728
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.018.357 228
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 355.647 −17.960
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 269.446 −13.191
  2.2 Indlånsfacilitet 86.168 −4.440
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 32 −329
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.488 −23
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 159.764 33.807
  5.1 Offentlig forvaltning og service 101.467 34.200
  5.2 Andre forpligtelser 58.298 −392
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 36.500 −911
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.845 −30
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.658 105
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.658 105
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 215.492 1.439
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 96.085 74
Passiver i alt 2.360.790 16.728
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt