Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 april 2015

28 april 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 24 april 2015 minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 1 miljon EUR p.g.a. försäljning av guld av tre centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 272,5 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 377,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 1 018,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 34,2 miljarder EUR till 101,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 427,1 miljarder EUR. Onsdagen den 22 april 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 96,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 95,7 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 86,2 miljarder EUR (jämfört med 90,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,8 miljarder EUR till 339,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 24 april 2015 Förändring jämfört med den 17 april 2015 – Köp Förändring jämfört med den 17 april 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 25,6 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,4 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 72,6 miljarder EUR +3,0 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 5,8 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 85,0 miljarder EUR +11,7 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 139,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 13,2 miljarder EUR till 269,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.965 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 303.600 593
  2.1 Fordringar på IMF 83.369 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 220.231 593
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.050 −304
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.345 −492
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.345 −492
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 513.326 −816
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 95.737 −822
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 417.558 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 31 6
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 123.635 1.900
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 717.523 15.736
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 339.786 14.828
  7.2 Andra värdepapper 377.737 908
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.718 0
9 Övriga tillgångar 232.629 111
Summa tillgångar 2.360.790 16.728
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.018.357 228
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 355.647 −17.960
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 269.446 −13.191
  2.2 Inlåningsfacilitet 86.168 −4.440
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 32 −329
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.488 −23
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 159.764 33.807
  5.1 Offentliga sektorn 101.467 34.200
  5.2 Övriga skulder 58.298 −392
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 36.500 −911
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.845 −30
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.658 105
  8.1 Inlåning och övriga skulder 7.658 105
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 215.492 1.439
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 96.085 74
Summa skulder 2.360.790 16.728
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media