Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. aprílu 2015

28. apríla 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. apríla 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 272,5 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 377,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,2 mld. EUR na 1 018,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 34,2 mld. EUR na 101,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 4 mld. EUR na 427,1 mld. EUR. V stredu 22. apríla 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 96,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 95,7 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (rovnako ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 86,2 mld. EUR (v porovnaní s 90,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,8 mld. EUR na 339,8 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 24. aprílu 2015 Zmena oproti 17. aprílu 2015: nákup Zmena oproti 17. aprílu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 25,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 72,6 mld. EUR +3,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 5,8 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 85,0 mld. EUR +11,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 139,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 13,2 mld. EUR na 269,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 965 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 303 600 593
  2.1 Pohľadávky voči MMF 83 369 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 220 231 593
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 050 −304
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 345 −492
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 345 −492
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 513 326 −816
  5.1 Hlavné refinančné operácie 95 737 −822
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 417 558 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 31 6
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 123 635 1 900
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 717 523 15 736
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 339 786 14 828
  7.2 Ostatné cenné papiere 377 737 908
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 718 0
9 Ostatné aktíva 232 629 111
Aktíva spolu 2 360 790 16 728
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 018 357 228
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 355 647 −17 960
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 269 446 −13 191
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 86 168 −4 440
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 32 −329
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 488 −23
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 159 764 33 807
  5.1 Verejná správa 101 467 34 200
  5.2 Ostatné záväzky 58 298 −392
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 36 500 −911
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 845 −30
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 658 105
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 658 105
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 215 492 1 439
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 96 085 74
Pasíva spolu 2 360 790 16 728
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá