Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 april 2015

28 april 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 april 2015 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door drie nationale centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 272,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (passiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 377,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 1.018,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 34,2 miljard naar EUR 101,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 4 miljard naar EUR 427,1 miljard. Op woensdag 22 april 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 96,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 95,7 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 86,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 90,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,8 miljard naar EUR 339,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 24 april 2015 Verschil ten opzichte van 17 april 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 17 april 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 25,6 miljard - -EUR 0,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,4 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 72,6 miljard +EUR 3,0 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 5,8 miljard +EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 85,0 miljard +EUR 11,7 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 139,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 13,2 miljard naar EUR 269,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.965 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 303.600 593
  2.1 Vorderingen op het IMF 83.369 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 220.231 593
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.050 −304
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.345 −492
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.345 −492
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 513.326 −816
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 95.737 −822
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 417.558 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 31 6
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 123.635 1.900
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 717.523 15.736
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 339.786 14.828
  7.2 Overige waardepapieren 377.737 908
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.718 0
9 Overige activa 232.629 111
Totaal activa 2.360.790 16.728
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.018.357 228
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 355.647 −17.960
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 269.446 −13.191
  2.2 Depositofaciliteit 86.168 −4.440
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 32 −329
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.488 −23
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 159.764 33.807
  5.1 Overheid 101.467 34.200
  5.2 Overige verplichtingen 58.298 −392
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 36.500 −911
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.845 −30
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.658 105
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.658 105
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 215.492 1.439
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 96.085 74
Totaal passiva 2.360.790 16.728
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media