Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. aprila 2015

28. april 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. aprila 2015, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR zaradi prodaje zlata s strani treh centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 272,5 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 377,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,2 milijarde EUR na 1.018,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 34,2 milijarde EUR na 101,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 4 milijarde EUR na 427,1 milijarde EUR. V sredo, 22. aprila 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 96,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 95,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 86,2 milijarde EUR (v primerjavi z 90,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,8 milijarde EUR na 339,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 24. aprila 2015 Razlika od 17. aprila 2015 – kupljeno Razlika od 17. aprila 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 25,6 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,4 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 72,6 milijarde EUR +3,0 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 5,8 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 85,0 milijarde EUR +11,7 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 139,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 13,2 milijarde EUR na 269,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.965 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 303.600 593
  2.1 Terjatve do MDS 83.369 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 220.231 593
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.050 −304
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.345 −492
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.345 −492
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 513.326 −816
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 95.737 −822
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 417.558 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 31 6
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 123.635 1.900
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 717.523 15.736
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 339.786 14.828
  7.2 Drugi vrednostni papirji 377.737 908
8 Dolg širše države v EUR 26.718 0
9 Druga sredstva 232.629 111
Skupaj sredstva 2.360.790 16.728
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.018.357 228
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 355.647 −17.960
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 269.446 −13.191
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 86.168 −4.440
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 32 −329
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.488 −23
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 159.764 33.807
  5.1 Širša država 101.467 34.200
  5.2 Druge obveznosti 58.298 −392
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 36.500 −911
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.845 −30
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.658 105
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.658 105
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 215.492 1.439
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 96.085 74
Skupaj obveznosti 2.360.790 16.728
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije