Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 24. aprīlī

2015.28.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015 gada 24. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, trijām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 272.5 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 377.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 1 018.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 34.2 mljrd. euro (līdz 101.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 427.1 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 22. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 96.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 95.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (praktiski nemainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 86.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 90.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.8 mljrd. euro (līdz 339.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 24. aprīlī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 17. aprīli Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 17. aprīli
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 25.6 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 72.6 mljrd. euro +3.0 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 5.8 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 85.0 mljrd. euro +11.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 139.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 13.2 mljrd. euro (līdz 269.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,965 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 303,600 593
  2.1 SVF debitoru parādi 83,369 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 220,231 593
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,050 −304
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,345 −492
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,345 −492
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 513,326 −816
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 95,737 −822
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 417,558 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 31 6
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 123,635 1,900
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 717,523 15,736
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 339,786 14,828
  7.2 Pārējie vērtspapīri 377,737 908
8 Valdības parāds euro 26,718 0
9 Pārējie aktīvi 232,629 111
Kopā aktīvi 2,360,790 16,728
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,018,357 228
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 355,647 −17,960
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 269,446 −13,191
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 86,168 −4,440
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 32 −329
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,488 −23
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 159,764 33,807
  5.1 Saistības pret valdību 101,467 34,200
  5.2 Pārējās saistības 58,298 −392
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 36,500 −911
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,845 −30
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,658 105
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,658 105
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 215,492 1,439
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 96,085 74
Kopā pasīvi 2,360,790 16,728
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem