Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 април 2012 г.

24 април 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 20 април 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 227,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
19 април 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,3 млрд. щатски долара 0,9 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 18,5 млрд. евро до 328,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 4,6 млрд. евро до 869,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 3,5 млрд. евро до 155,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 38,8 млрд. евро до 152 млрд. евро. На 18 април 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 55,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 51,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 214 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 775,6 млрд. евро (при 742,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 281,1 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 20 април 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 214,2 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,8 млрд. евро и 10,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 35,5 млрд. евро до 93,5 млрд. евро.

Други въпроси

През седмицата, която приключва на 20 април 2012 г., бе извършено счетоводно прекласифициране с цел хармонизиране на оповестяването на спешната ликвидна помощ, която централни банки от Евросистемата предоставят на вътрешни кредитни институции, към други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро (статия 6 от активите). Това е основната причина за спада с 18,5 млрд. евро в показателя други ценни книжа (статия 7.2 от активите), спада със 105,6 млрд. евро в показателя други активи (статия 9 от активите) и нарастването със 121,1 млрд. евро в показателя други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро (статия 6 от активите).

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 706 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 240 381 712
2.1 Вземания от МВФ 86 122 20
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 154 258 693
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 54 618 105
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 271 −835
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 271 −835
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 142 714 −5 268
5.1 Основни операции по рефинансиране 51 775 −3 587
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 090 626 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 311 −1 682
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 183 692 121 143
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 609 674 −18 037
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 281 148 468
7.2 Други ценни книжа 328 526 −18 506
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 131 0
9 Други активи 252 923 −105 570
Общо активи 2 967 109 −7 750
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 869 653 −4 639
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 084 186 −2 026
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 93 498 −35 520
2.2 Депозитно улеснение 775 650 32 825
2.3 Срочни депозити 214 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 037 670
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 388 1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 166 552 −3 256
5.1 Сектор „Държавно управление“ 155 266 −3 523
5.2 Други задължения 11 286 266
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 76 522 −319
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 819 223
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 587 741
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 587 741
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 215 708 1 513
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 532 13
Общо пасиви 2 967 109 −7 750
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите