SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. april 2012

24. april 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. april 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 227,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
19. april 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,3 mia. USD 0,9 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 18,5 mia. euro til 328,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,6 mia. euro til 869,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3,5 mia. euro til 155,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 38,8 mia. euro til 152 mia. euro. Onsdag den 18. april 2012 udløb en primær markedsoperation på 55,4 mia. euro, og en ny på 51,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 214 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 775,6 mia. euro (mod 742,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,5 mia. euro til 281,1 mia. euro. Denne stigning skyldtes opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds, som blev afviklet i løbet af ugen. I ugen, der sluttede den 20. april 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 214,2 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,8 mia. euro og 10,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 35,5 mia. euro til 93,5 mia. euro.

Andre forhold

I ugen, der sluttede den 20. april 2012, fandt en regnskabsmæssig omklassifikation sted med henblik på at harmonisere oplysningerne om den likviditetsstøtte, som blev ydet af centralbanker i Eurosystemet til indenlandske kreditinstitutter, under andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet (aktivpost 6). Dette er den primære forklaring på faldet i andre værdipapirer (aktivpost 7.2) på 18,5 mia. euro, faldet i andre aktiver (aktivpost 9) på 105,6 mia. euro samt stigningen i andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet (aktivpost 6) på 121,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.706 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 240.381 712
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.122 20
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 154.258 693
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 54.618 105
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.271 −835
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.271 −835
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.142.714 −5.268
5.1 Primære markedsoperationer 51.775 −3.587
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.090.626 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 311 −1.682
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 183.692 121.143
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 609.674 −18.037
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 281.148 468
7.2 Andre værdipapirer 328.526 −18.506
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.131 0
9 Andre aktiver 252.923 −105.570
Aktiver i alt 2.967.109 −7.750
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 869.653 −4.639
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.084.186 −2.026
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 93.498 −35.520
2.2 Indlånsfacilitet 775.650 32.825
2.3 Indskud med fast løbetid 214.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.037 670
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.388 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 166.552 −3.256
5.1 Offentlig forvaltning og service 155.266 −3.523
5.2 Andre forpligtelser 11.286 266
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 76.522 −319
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.819 223
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.587 741
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.587 741
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0
10 Andre forpligtelser 215.708 1.513
11 Revalueringskonti 399.445 0
12 Kapital og reserver 85.532 13
Passiver i alt 2.967.109 −7.750
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt